Pohjois-Karjala: Liperi

Pohjois-Karjalan Rannat kuntoon -hankkeen pilottialueena on Riihilampi-Reilampi-alue Liperissä. Riihilampi-Reilampi alue sijaitsee Liperin kirkonkylän läheisyydessä, asutuksen tuntumassa ja etenkin Riihilammella on runsaasti virkistyskäyttöä.

Kummallakin lammella on luontoarvoja. Reilampea reunustaa satoja vuosia vanha peltomaisema. Molempien lampien vedenlaatu on välttävä, mikä on Pohjois-Karjalassa harvinaista.

Tavoitteena edistää virkistyskäyttöä

Elokuussa 2015 pidettiin alueella työryhmän ensimmäinen palaveri ja sovittiin yleisötilaisuuden järjestämisestä. Syyskuussa 2015 pidettiin Rannat kuntoon -ilta, jossa esiteltiin hanketta ja kartoitettiin tärkeimmät kehittämiskohteet.

Tilaisuudessa myös mietittiin toimenpide-ehdotuksia yhdessä alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnostettavista kohteista äänestettiin. Eniten ääniä saivat Riihilammen rantojen ruovikoiden niitto ja Kuusikkolan rannan kunnostaminen.

Talvella 2015–2016 on laadittu kunnostussuunnitelmia yhdessä eri asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Tulevana kesänä pelloille tullaan siirtämään vesistöstä niitettyä järviruokoa pellon laitaan kompostoitumaan ja 1-2 vuoden jälkeen muokkaamaan peltoon maanparannusaineeksi. Kolmena vuotena toteutettavat ruovikon niitot kohdistuvat etenkin sellaisiin paikkoihin, joissa saadaan niittämisellä veden virtaamaa lisättyä ja siten vedenlaatua parannettua. Järviruo’on käyttöä pellossa selvitetään seuraavien vuosien aikana ylimaakunnallisessa Maaseuturahaston rahoittamam Ravinnerenki -hankkeen yhteydessä 

Riihilampi - Reilampi alueella vireää toimintaa

Riihilampi-Reilampi-alueella on tulossa kaksi hanketta: ELY-keskuksen ja Liperin osakaskunnan rahoittama ruovikon niitto sekä ELY-keskuksen ja Liperin kunnan rahoittama valuma-aluekunnostussuunnitelma. Valuma-aluekunnostussuunnitelmassa selvitetään kohdekohtaisia toimia, joilla saataisiin kuormitusta vähennettyä metsä- ja maatalousalueilta. Lisäksi Rannat kuntoon –hankkeen rahoituksella selvitetään maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävän kosteikon laajentamisen mahdollisuudet.

Huhtikuussa 2016 pidetyssä Rannat kuntoon –illassa oli mukana lähes 40 osallistujaa ja näistä oli noin 30 kiinteistönomistajaa, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan ruovikon niittämiseen oman kiinteistön kohdalla omalla kustannuksellaan. Toukokuun aikana kerätään tieto niiltä kiinteistönomistajilta, joilla on kiinnostus osallistua yhteiseen niittoilmoitukseen. Koneella tehtävästä ruovikon niittämisestä tehdään ennakkoon ilmoitus ELY-keskukseen.

Seuraa hanketta Facebookissa.

 

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut