Kanta-Häme: Loppijärvi

Kuva: Auli Hirvonen
Lopella sijaitseva Loppijärvi on matala ja vedenlaadullisesti tyydyttävä järvi.  Loppijärvellä on toteutettu viime vuosina runsaasti hoitotoimenpiteitä, joten nyt toiveena oli keskittyä ranta-alueisiin. Työryhmän kanssa asetettiin tavoitteeksi laatia Loppijärven yleisten rantojen kattava suunnitelma.  Suunnitelmaan tuli mukaan kolme uimarantaa, kaksi venevalkamaa sekä Kyyniön-lahden kosteikkoalue ja lintutorni. Kaikki kolme kunnan uimarantaa tarvitsivat kunnostusta. 
 
Sajaniemen uimaranta kunnostettiin investointihankkeella. Yhteistyössä Sajaniemeläiset ry:n kanssa kirjoitettiin hankehakemus paikalliselle Leader-toimintaryhmälle, tehtiin suunnitelmat, selvitettiin kustannuslaskelmaa varten suunniteltujen tarvikkeiden ja materiaalien yleistä hinta-tasoa sekä yli 2500 euron ylittäviltä rakenteilta pyydettiin tarjoukset kolmelta eri taholta. Uima-rannalla kunnostettiin beachvolleykenttä, raivattiin maisemaa poistamalla puustoa, rakennettiin maavallikatsomo, maalattiin rakenteita ja uusittiin uimarannan hiekat. Investointihankkeen haki ja toteutti Sajaniemeläiset ry. Uimaranta oli valmis juhannuksena 2016.
 
Lopen kirkonkylän uimaranta kunnostetaan kunnan toimesta keväällä 2017. Venevalkamat tarvitsevat kunnostusta rannan puolelta ruovikkojen poiston takia ja rantojen pensaikot ja puusto on monin paikoin kasvanut liian tiheäksi venerannoissa. Alueet merkittiin suunnitelmiin ja toimenpiteen listattiin toteutusta varten.  Kaikkien suunnitelmaan tulleiden rantojen rakenteiden kunto tarkistettiin ja niille määriteltiin kunnostustoimet tai suunniteltiin uudet rakenteet. 
 

Uusi hanke mobiilireitistön toteutusta varten

 
Virkistysreitti linjattiin tässä hankkeessa ja mobiilireitistön toteutusta varten haettiin uusi hanke. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Maisematarinoita-hanke käynnistyi kesällä 2016. Mobiilireitillä tullaan esittelemään kaikki Loppijärven ympäristössä toteutetut vesien kunnostustoimet, muun muassa kosteikot ja niiden luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu, fosforin saostusastiat, suojavyöhykkeet ja särkikalan pyynti. Näiden lisäksi reitillä esitellään uimarannat ja rantamaisemat sekä koko rannan kulttuurihistoriaa ja kulttuuriympäristöjä. 
 
Hankkeen tavoitteena oli löytää 1-2 investointihankekohdetta. Sajaniemen rantaan laadittiin suunnitelma, kustannusarvio, hankesuunnitelma ja haettiin kyläyhdistyksen apuna hanke. Lisäksi etsittiin yrittäjiä, jotka energiapuun tuotolla tekevät kunnan rannoilla raivauksia. Yksi tällainen kokeilu onnistui. Laaja raivausalue, missä on paljon energiapuuta, saattaisi kiinnostaa energiapuuta tarvitsevia tiloja tai yrittäjiä. 
 
Näkymien avaaminen Vanhalta kirkolta Loppijärvelle pääsi alkuunsa energiapuusavotassa ja talvella uimarannalta kaadetaan lisää puustoa. 

 

Suunnitelmat mahdollista toteuttaa talkoilla

 
Loppijärvellä todettiin toimivaksi toimintamalliksi kokonaisvaltaisuus. Suunnittelimme yhden järven kaikki yhteisrannat. Suunnitelmat ovat maaseutukuntaan ja luonnonympäristöön sopivia ja helppoja toteuttaa myös talkoilla. Rannat ovat myös suunnitelmissa keskenään yhtenäisiä. Suunnitelmien toteutukseen on mahdollista hakea mm. Leader-toimintaryhmästä investointi-hankkeita. Toimintamallissa oli hyvää myös hankkeen asiantuntijoiden, Leader-toimintaryhmän, kyläyhdistyksen ja kunnan saumaton yhteistyö investointihankehaussa. Nopeasti haettu ja ripeästi toteutettu hanke oli onnistunut. 
 
Vesistön tilan arviointiin käytettiin mahdollisuutta ostaa ostopalveluita. Järven huonoa kuntoa on yritetty selvittää monin keinoin. Loppijärven tilan eteen on tehty viime vuosina runsaasti erilaisia toimenpiteitä. Nyt koettiin tärkeäksi järven tilan seuranta. Tämä toteutettiin hankkeessa vesinäytteiden otolla ja niiden analyysilla. 
 
Hankkeessa saatiin suunnitelmat tehtyä, yksi kohde toteutettua ja lisättyä kunnan ja kyläyhdistysten aktiivisuutta hoitaa rantoja.
 

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut