Etelä-Pohjanmaa: Kyrönjoki

Kuva: Riikka Asunmaa
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kohde, Kyrönjoen Vähänkyrön pilottialueen muodostivat jokivarsi välillä Tervajoki-Merikaarto ja tarkemman tarkastelun alla Saarenpään, Perkiön ja Selkämäen kylät. Ne sijaitsevat Vähänkyrön keskustaajaman ylä- ja alajuoksulla. Kohteet valikoituivat alueelle sijoittuvien arvojen ja pilottikylien kiinnostuneisuuden johdosta. 
 
Hankkeessa tuotettiin omana työnä kolmen kylärannan kunnostussuunnitelmaa, joista kahteen haetaan hankerahoitusta (Leader-ryhmän investointitukea). Näiden lisäksi tehtiin Vähänkyrön Kirkkosaaren alueelle virkistyskäytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma sekä Vähänkyrön jokirantojen virkistyskäytön ja maisemanhoidon kehittämisen rantaselvitys sekä yleissuunnitelma. Ostopalveluna tilattiin hulevesialtaana toimivaan Kirkkolampeen kunnostuksen yleissuunnitelma. Ostopalveluna tilattiin lisäksi asiantuntijapalvelua vieraskasvilajien torjuntaan sekä maisemaraivauspalvelu Kirkkosaaren raivaamiseen. Yhtenä toimenpiteenä oli myös elokuussa 2016 järjestetty jättipalsamin torjuntatalkoot ja tiedotuspäivä Kirkkosaaren alueella.
 
Pilottialueen kartoitustyö ja maastokäynnit aloitettiin syksyllä 2015 ja niitä jatkettiin keväällä 2016. Paikallisten kylätoimijoiden sekä Leader-kehittämisyhdistyksen sekä kaupungin edustajan kanssa keskusteltiin hankkeesta elo-syyskuun 2015 aikana. Elokuussa 2015 toteutettiin maastokäynti Vähänkyrön pilottialueelle. Maastossa tutustuttiin yhdessä alueen uimapaikkoihin ym. rantakohteisiin. 
 
Vähäkyrön pilottialueella Tervajoella kokoontui alueen ydintyöryhmän jäseniä syyskuun 2015 alussa. Päivän aikana toteutettiin alueellisen ydintyöryhmän aloituspalaveri ja tutustuminen Vähänkyrön hankealueeseen. Työryhmässä keskusteltiin hankkeen sisällöstä, Vähänkyrön jokivarresta yleisesti ja hankkeen mahdollisista painopisteistä. Painopisteiksi keskustelussa nousivat mm. rantatöyräät vallanneen jättipalsamin poisto, rantalaiduntamisen edistäminen ja vanhojen laidunsaarien palauttaminen laidunkäyttöön. Vesillä liikkumisen, virkistystoiminnan sekä kokoontumispaikkojen kehittäminen herätti myös keskustelua. Haasteena joen veneilyliikenteelle on kivisyys. Maastossa tutustuttiin rantakohteisiin Perkiön, Selkämäen ja Kirkkosaaren alueella. Alueen yleiskaavaa päivitetään ja siihen liittyvää aineistoa ja selvityksiä on hyvin saatavilla. Alueen alkuselvitystä, maastokartoitusta ja kohteiden valokuvaamista tehtiin syksyn 2015 kuluessa. 
 

Avoimet kyläillat ja nettikysely

 
Hankkeessa järjestettiin kaikille avoin kyläilta helmikuussa 2016 sekä lokakuussa 2016. Helmikuun kyläillassa keskusteltiin hankealueen haasteista, mahdollisuuksista ja kehityskohteista. Hanketilaisuudessa esiteltiin lisäksi karttapohjainen HARAVA-nettikysely, jonka avulla kerättiin kommentteja suunnittelua kaipaaviin, arvokkaisiin ja maisemallisesti merkittäviin tai muutoin kehitettäviin kohteisiin Vähänkyrön jokirannoilla. Kyselyn tulokset painottuivat erityisesti virkistyskäytön kohentamiseen mm. uima- ja kylärantojen kehittämiseen, myös vieraslajiongelma (jättipalsami) nousi vastauksissa.
 
Yhteisten kylärantojen suunnittelukohteiksi valittiin Saarenpään, Perkiön ja Selkämäen kylärannat sekä kirkonkylältä Kirkkosaaren virkistysalue, joka on asukkaiden yleisessä käytössä olevaa puistoaluetta. Rantamaiseman ja virkistyskäytön yleiseksi kehittämiseksi päätettiin hankkeessa myös laatia jokivarren virkistysreittisuunnitelma, jossa tarkastellaan myös reitin varrella olevan rantavyöhykkeen maankäyttöä ja maisemaraivauksen tarvetta.
 
Huhtikuussa 2016 pidettiin maastopalaveri luonto- ja kulttuuriarvoiltaan merkittävässä kohteessa, Kirkkosaaressa. Maastopalaverin aikana kierrettiin Kirkkosaaren alue ja keskusteltiin sen mahdollisuuksista ja haasteista. Esille nousi arvokkaan alueen nopea pusikoituminen, näkymien umpeutuminen sekä vieraslajien runsas lisääntyminen jokirannassa.

 

Virkistyskäytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma

 
Yhteisten kyläranta-alueiden virkistyskäyttöä edistävien kunnostussuunnitelmien lisäksi päätettiin laatia Vähänkyrön Kirkkosaaren alueelle virkistyskäytön ja maisemanhoidon yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen Kirkkosaaren alueelle tehdyt eri tahojen laatimat selvitykset ja suunnitelmat ja siten edistää hankkeen osalta alueen kehittymistä yhteiseksi virkistysalueeksi. Kirkkosaaren alueen maisemanhoidosta ja alueen ympäristösopimuksesta on pidetty palaveri myös Kyrönmaan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa. Hankkeessa on myös ideoitu vieraslajien torjuntasuunnitelmaa, jota jatketaan tulevissa hankkeissa.
 
Hankkeessa on järjestetty kesäkuussa 2016 kaksi kylärantailtaa. Iltojen aikana käytiin läpi kyläläisten kanssa ranta-alueeseen laadittuja suunnitelmia ja keskusteltiin rannan kehittämisestä ja jatkotoimenpiteistä.
 

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut