Elävää maaseutua taajamiin -toimintamalli

Elävää maaseutua taajamiin -hankkeessa koottiin käytännönläheinen ja selkeä toimintamalli, kuinka päiväkodin tai koulun läheisen julkisen viheralueen tai muun luonnonmukaisen alueen hoito voidaan toteuttaa laiduntaen. Toimintamallissa tuodaan esille, millaisia sopimuksia kunta tai muu maanomistaja voi solmita maatalousyrittäjän kanssa, mitä maatalousyrittäjän tulee huolehtia ennen eläinten siirtoa, millaiset aidat ja porttijärjestelmät soveltuvat julkisille viheralueille, kuinka aitojen rakentaminen ja eläinten siirto voidaan toteuttaa, kuinka laiduntavat eläimet kohteelle valitaan, kuinka eläinten valvonta vastuutetaan, kuinka eläinten hyvinvoinnista huolehditaan sekä mm.  kuinka laidunnuskausi ja laidunnuspaine arvioidaan, millaisia vakuutuksia kohteissa voidaan hyödyntää sekä kuinka alueen hoidosta viestitään ja kuinka kohteet varustetaan opastein. Toimintamallissa on laadittu myös kustannusmallilaskelmia.Toimintamalli pyritään rakentamaan erityisesti koskemaan alueita, missä on paljon asukkaita, lapsia ja nuoria. Mutta toimintamallissa otetaan huomioon, että se on sovellettavissa mihin tahansa julkiseen alueeseen, mikä halutaan ottaa laidunnushoitoon. Toimintamallin mukainen toiminta yhdistää sukupolvia, toimintamalli on yhtä hyvin hyödynnettävissä myös mm. palvelukotien ja vanhusten hoidon yksiköiden läheisyydessä. Tutustu toimintamallin tiivistelmään. Voit kysyä tarkempia tietoja, ohjeita  ja mm. kustannuslaskentamalleja MKN maisema-asiantuntijoilta.

Tavoitteena on tuoda esille käytännönläheisen toimintatavan ja kokemuksen avulla, kuinka yhteisten, keskeisten, viheralueiden luonnon monimuotoisuuden ja hoidon edistäminen laidunnuksella on mahdollista. Päiväkodeille ja kouluille syntyy oma tutkimuskenttä, missä voidaan seurata lähellä lumon kehittymistä. Kulttuuriympäristöopetus tuodaan lähelle uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toimintamalli lisää läheisen kulttuuriympäristön arvostusta, lapset ja nuoret jakavat yhteisesti oppimaansa myös lähiympäristöön ja kotiin. Maatalousyrittäjille avautuu uusia mahdollisuuksia maisemanhoitoyrittäjyyden mahdollisuuksiin. Toimintatapa toimii kannustimena muille. Kohteet toimivat kunnalle myös imagotekijöinä sekä tuovat kunnalle taloudellista säästöä. Samalla, kun alueen arvot lisääntyvät, hoito toteutetaan kustannustehokkaasti ja resursseja säästyy toisaalle.  Hankkeen pilottikuntana toimii Rantsalmi, Etelä-Savossa. Toimintamallin työstämisessä keskeisessä roolissa ovat maisemalaidunnukseen erikoistuneet maatalousyrittäjät. Hanketta toteutettiin 1.6.2017-31.12.2018. Hankkeen rahoitti Ympäristöministeriö, Keski-Suomen ELY-keskuksen (ympäristökasvatus ja -valistus) toimesta. 

Lisätietoa: Leena Lahdenvesi-Korhonen, kehitysjohtaja maaseutumaisema ja luonnonhoito, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

puh. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi


Jaa

Palvelut